علاقمند به آموختن
پژوهشگر، نویسنده و مدرس
دانش آموخته مدیریت و حقوق
علاقمند به ادبیات و ادبیات داستانی