مادری دارم من ،
بهتر از عطر بهار .

مادری دارم من ،
همچو گل های بهار .

مادرم می خندد ،
عطر نرگس می شکفد .

مادرم می خندد ،
باغ پر می شود از شادی و شور .

مادرمی خندد ،
دل من می خندد .

مادری دارم من ،
هدیه خوب خدا .

مادری دارم من ،
خوب مثل خدا .