برای تو می نویسم ،
پرنده مهاجر ،
رهگذر کوچه تنهایی های من .

برای تو می نویسم ،
پدرم ،
بزرگ مرد جاودانه زندگی من .

برای تو می نویسم ،
پشتوانه ام ،
در سرزمینی که ، نشانه هایت را دارند هنوز .

برای تو می نویسم ،
پدرم ،
از افتخاری که می کنم ، به نام تو به یاد تو .

برای تو می نویسم ،
پدرم ،
سپاسی را که شایسته اش هستی ، لایق اش هستی .

برای تو می نویسم ،
پدرم ،
که همیشه دوست ات دارم ، به یادت هستم .