چه وسواس قشنگیست
تکرار نامکرر نام تو ، بارها و بارها

چه تکرار با نشاطیست
پرواز دادن خیال ، در هوای تو

تازگی کردن نامکرر است
زیر باران یاد تو ، زندگی کردن

پناه گرفتن امنیست
در قنوت عشق ، تو را نجوا کردن

شستشوی عاشقانه روح است
چشم در چشم باران ، تماشای تو

لحظه لحظه زندگی کردن است
لحظه لحظه تو را خواندن و خواستن

و زندگی تکرار نامکرر یاد توست
و زندگی نجوا کردن توست در قنوت عشق

و خواندن نام با زیباترین نام هایت
شیرینی زندگیست ، مهربان خدا