” فراوانی ”

باران ، سرسبزی ، زندگی
فراوانی
شادمانی، عشق، تندرستی
فراوانی
لبخند ،امید، توانایی
فراوانی
برایت فراوانی آرزو دارم

فراوانی
صبح، طلوعی زیبا
فراوانی
فرشته خندان روزی رسان
فراوانی
آرزو ها ، پذیرش
فراوانی
ظهری گرم در زمستان
فراوانی
خستگی ، غروب ، دستی نوازشگر
فراوانی
لبخندی مهربان ، غذایی گرم
فراوانی
برایت فراوانی آرزو دارم

فراوانی
چشمانی منتظر که برگردی
فراوانی
دعای خیر ، اجابت دعا
فراوانی
اندیشه ، بکر ، زلال
فراوانی
دلت برکه آرام ، صفای درون
فراوانی
غروب ، خسته ، خانه ، چای تازه دم
فراوانی
فراوانی
هرچه در دل داری
فراوانی
برایت فراوانی آرزو دارم

فراوانی
باران ، خوشبختی ، زندگی
فراوانی
دشت ، سبز، نگاه شارمان
فراوانی
خورشید ، درخشش بسیار
فراوانی
نیکبختی ، آسمان آبی ، برکه آرام
فراوانی
فراوانی
برایت فراوانی آرزو دارم

فراوانی
رویش دوباره ، امید ، اشتیاق
فراوانی
دست مهربان ، دوست همدل
فراوانی
خداوند ، لبخند ، برکت
فراوانی
اشتیاق ، امید، زندگی
فراوانی
آرامش ، اطمینان ، دوست
فراوانی
خواب ، رویا ، لبخند
فراوانی
برایت فراوانی آرزو دارم
فراوانی
فراوانی
فراوانی
فراوانی
فراوانی
زندگیت پر باشد از فراوانی