می خواهم جهانی بسازم از واژه ها
جهان واژه های خودم را
جهانی به سادگی “من ”
به بزرگی ” ما ” .

جهانی به زیبایی ” تو ”
به قشنگی “مادر” ، “پدر”
به عاشقانگی “خدا” ، ” بهار”، ” باران”
جهان واژه های من
جهان ” تو” ، ” خدا” ، ” بهار” ، ” باران ” و “برکه زلال ” است .